Contact

Contact Details

You can reach the authors at the following address:

E: sparse-mvs@outlook.com

Our Team

Mengqi Ji

Postdoc in Tsinghua University

Jinzhi Zhang

Master in TBSI, Tsinghua University

Lu Fang

Associate Professor in Tsinghua University

Qionghai Dai

Professor in Tsinghua University